Doel en uitleg

Doel van Remdial Teaching
Het doel van remedial teaching is om de talenten van uw kind zo goed mogelijk te verkennen en te ontwikkelen. Uitgangspunten zijn dat uw kind altijd zijn of haar Beste Best wil doen en doet.
Succeservaringen ondersteunen het kind om dit ook (weer) te laten zien.
Remedial Teaching is geintergreerd in de counseling voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Voor inzet van alleen Remedial Teaching verwijs ik sinds 2018 naar mijn collega's die ook gediplomeerd Remedial Teacher zijn.

Wat is Remedial Teaching?
Wanneer wordt deze vorm van hulp ingezet?

Bij sommige kinderen verloopt het leren moeilijker dan verwacht. Ondanks de inzet van het kind is er nog steeds sprake van een leer- en/of ontwikkelingsprobleem op bij -voorbeeld het gebied van lezen, schrijven, spellen, rekenen en wiskunde, Nederlands als Tweede taal (Nt2) of het krijgen van een goede  (geconcentreerde en gemotiveerde) werkhouding. Soms is er een hiaat in de kennis opgetreden door ziekte of andere factoren. Dan kan tijdelijke remedial teaching hulp bieden.

Door allerlei maatschappelijke factoren zijn er steeds meer kinderen met gedrags- en concentratieproblemen. Hierdoor wordt ook steeds vaker een beroep gedaan op de ervaring, kunde en kennis van de remedial teacher. Remedial teaching wordt ook gevraagd en gegeven als kinderen een achterstand tonen t.o.v. de klas waarin zij zitten, de leeftijd, of het verwachtingspatroon dat redelijkerwijs aan een kind gesteld mag worden. Bij sommige kinderen is het vermogen om in de aangeboden leerstof een logische ordening en samenhang te brengen een probleem. Anderzijds zijn er kinderen die een kort geheugen, een korte spanningsboog, of  een laag verwachtingsniveau van zichzelf en weinig ambitie hebben.
Ze zijn dan vaak teleurgesteld omdat ze “hun Beste Best doen” en goede resultaten uitblijven.
Deze kinderen vertonen soms allerlei (daaruit voortvloeiende) gedragsproblemen. Er kan ook sprake zijn van moeilijkheden in de leeromgeving van het kind. Dit kan zowel voor de thuis- als de schoolsituatie gelden.
Dan past remedial teaching binnen een JeBesteBest counselingstraject.

In de praktijk benader ik ieder gedrags- of leerprobleem als oplosbaar. Bij een leerstoornis is behandeling gericht op de mogelijkheden en talenten die het kind in kan zetten om met de stoornis om te gaan. JeBesteBest wil het kind zelf in staat stellen om de  leermoeilijkheden te overwinnen. Ik probeer de sterke en minder sterke kanten van het kind zo goed en efficient  mogelijk in kaart te brengen om zo snel mogelijk aan de individuele behoeften van uw kind tegemoet te komen. Als het kind op een bepaald gebied laag scoort, wil dat nog niet zeggen dat het op dat gebied altijd beperkt zal blijven in zijn mogelijkheden. Met goede remediale hulp, het gebruik van stimulerende onderwijsstrategien en nauwlettende observatie van de voortgang en individuele aandacht, zal de interesse voor het leren beslist vooruitgang boeken.

Remedial teaching heeft zich in het Nederlandse onderwijs in toenemende mate een plaats verworven die niet meer weg te denken is. In elke school zijn er leerlingen die meer specialistische hulp nodig hebben dan een leraar (menselijkerwijs) kan bieden. Het gaat daarbij om kinderen die een leerstijl hebben waaraan onvoldoende tegemoet gekomen kan worden in het gewone onderwijsaanbod. Zij hebben specialistische hulp en begeleiding nodig, moeten hun eigen leerstijl leren kennen en hanteren.

Remedial teaching is nadrukkelijk niet gericht op de groep kinderen die alleen herhaalde instructie of extra oefening in de klas nodig heeft. Deze kinderen kunnen door de groepsleerkracht, soms na wat tips, geholpen worden. JeBesteBest geeft als dat nodig is ook ondersteuning aan de groepsleerkracht in de klas.